Szczęście jest decyzją…

Dla wielu z nas wiąże się ono z dobrą jakością życia oraz z przyjemnością w tym czego doświadczamy, co odczuwamy i myślimy… Często utożsamiamy je z satysfakcją z dokonanych wyborów i zadowoleniem z relacji międzyludzkich. Czasem jednak trudno nam czerpać radość z biegu wydarzeń, brakuje siły lub niezbędnej wiedzy. Czujemy, że przerasta nas problem, z którym się mierzymy lub wymagania związane z pełnioną rolą. Niepokoimy się trudnościami, których doświadcza nasze dziecko… Szukamy wsparcia dla siebie lub bliskiej nam osoby… zrozumienia, akceptacji, dobrej rady. Czasem wystarczy przyjaciel lub członek rodziny, a czasem potrzebna jest pomoc osoby, której praca służy poprawie jakości życia innych.

REJESTRACJA

Telefoniczna pod nr tel. +48 600 085 236

Agnieszka Wiśniewska-Górecka - psychoterapeutka, pedagożka Olsztyn

Jestem psychoterapeutką w trakcie szkolenia, psycholożką i pedagożką. 
Pracuję w nurcie psychodynamicznym z elementami podejścia integracyjnego. Prowadzę psychoterapię indywidualną oraz udzielam pomocy psychologicznej i pedagogicznej. 

W swojej pracy pomagam w radzeniu sobie z kryzysami życiowymi i emocjonalnymi, niskim poczuciu własnej wartości, stresem, nadużyciami emocjonalnymi oraz poczuciem braku sensu życia. Pracuję m.in. z osobami doświadczającymi zaburzeń lękowych oraz depresji i innych zaburzeń nastroju. 


Pracując z dziećmi i młodzieżą udzielam wsparcia w radzeniu sobie z trudnościami rozwojowymi i w nauce. Rodzicom pomagam rozwiązywać problemy wychowawcze i rodzinne oraz rozwijać umiejętności rodzicielskie.
 

Aktualnie jestem w trakcie studiów podyplomowych w zakresie psychoterapii w Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum i MCKP Uniwersytetu Jagiellońskiego, akredytowanych przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Ukończyłam studia jednolite magisterskie na kierunku psychologia o specjalności psychologia kliniczna na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie. 


Jestem również absolwentką studiów magisterskich na kierunku pedagogika specjalna w zakresie pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie oraz studiów na kierunku pedagogika o specjalności pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną w Szkole Wyższej im. B. Jańskiego w Warszawie. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. 

Kwalifikacje do pracy edukacyjnej z osobami dorosłymi i pełnienia funkcji trenerskich zdobyłam w Szkole Trenerów Biznesu Akademii SET w Warszawie.


Systematycznie poszerzam swoją wiedzę uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego, certyfikowanych kursach i szkoleniach.

Jestem również członkinią Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP.

Od 2009 roku prowadzę prywatną praktykę pracując terapeutycznie z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Oprócz pracy terapeutycznej, posiadam również doświadczenie w prowadzeniu szkoleń otwartych oraz w placówkach oświatowych. Systematycznie poszerzam swoją wiedzę i doskonalę umiejętności uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego, certyfikowanych kursach i szkoleniach. 


Pracuję stacjonarnie w gabinecie w Olsztynie oraz w formie online.

Zmierza do poprawy sytuacji lub stanu osoby, obejmując wspieranie jej w rozwoju osobistym, pomoc w pokonywaniu trudności lub w rozwiązywaniu kryzysów życiowych, jak i niwelowanie różnego rodzaju zaburzeń psychicznych.

Poradnictwo psychologiczne

Jest formą pomocy psychologicznej skierowaną do osób przeżywających różnorodne kryzysy lub doświadczających trudności wynikających z bieżącej sytuacji życiowej. Konsultacja psychologiczna ma na celu zbadanie trudności, ocenę stanu psychicznego pacjenta, a także rozpoznanie problemu i określenie zakresu potencjalnych zmian oraz ustalenie najdogodniejszej formy pomocy. Poradnictwo może mieć formę pojedynczej konsultacji lub obejmować stałe spotkania przez określony czas.

Psychoterapia indywidualna

Jest metodą leczenia zorientowaną na pomoc w poznaniu przeżyć wewnętrznych człowieka i modyfikację zachowań lub innych trudności w funkcjonowaniu. W psychoterapii istotną rolę pełni wzajemna relacja między pacjentem a terapeutą, która tworzy się podczas regularnych spotkań terapeutycznych. Podczas nich stosowane są różnorodne techniki terapeutyczne mające na celu poprawę stanu zdrowia psychicznego pacjenta.

Diagnoza psychologiczna

Diagnoza osobowości, diagnoza inteligencji, diagnoza funkcjonowania poznawczego.

Polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu, poprzez odpowiednio dobrane formy pomocy, indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych. Związana jest z pomocą psychologiczną i ukierunkowana na udzielanie wsparcia dziecku w radzeniu sobie z trudnościami i rozwijaniu jego potencjału.

Terapia pedagogiczna

Jest formą specjalistycznej pomocy udzielanej dziecku i jego rodzicom w pokonywaniu zaburzeń rozwojowych i trudności w nauce. Nastawiona jest na rozwój zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych u dzieci ze stwierdzonymi deficytami w zakresie tych funkcji w dysleksji, dysortografii, dysgrafii i dyskalkulii. Obejmuje usprawnianie funkcji zaburzonych i doskonalenie tych, które rozwijają się prawidłowo, leżących u podłoża umiejętności szkolnych. Dobierana jest zawsze do indywidualnych potrzeb dziecka.

Doradztwo wychowawcze

Obejmuje spotkania z rodzicami lub opiekunami dziecka, które mają charakter poradnictwa wychowawczego. Rodzic otrzymuje pomoc w znalezieniu sposobów radzenia sobie z problemami w wychowaniu dziecka i rozwijaniu umiejętności rodzicielskich.

Diagnoza pedagogiczna

Badanie dojrzałości szkolnej, diagnoza umiejętności czytania i pisania, badanie ryzyka dysleksji.

SZKOLENIA

• Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych.
• Wspieranie dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
• Edukacja włączająca.

ul. Żołnierska 14E/36, 10-561 Olsztyn
tel: +48 600 085 236
biuro.pracowniapp@gmail.com

POLECANE LINKI