REJESTRACJA

Telefoniczna pod nr tel. +48 600 085 236

POMOC PEDAGOGICZNA

Polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu, poprzez odpowiednio dobrane formy pomocy, indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych. Związana jest z pomocą psychologiczną i ukierunkowana na udzielanie wsparcia dziecku w radzeniu sobie z trudnościami i rozwijaniu jego potencjału.

Terapia pedagogiczna

Jest formą specjalistycznej pomocy udzielanej dziecku i jego rodzicom w pokonywaniu zaburzeń rozwojowych i trudności w nauce. Nastawiona jest na rozwój zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych u dzieci ze stwierdzonymi deficytami w zakresie tych funkcji w dysleksji, dysortografii, dysgrafii i dyskalkulii. Obejmuje usprawnianie funkcji zaburzonych i doskonalenie tych, które rozwijają się prawidłowo, leżących u podłoża umiejętności szkolnych. Dobierana jest zawsze do indywidualnych potrzeb dziecka.

Doradztwo wychowawcze

Obejmuje spotkania z rodzicami lub opiekunami dziecka, które mają charakter poradnictwa wychowawczego. Rodzic otrzymuje pomoc w znalezieniu sposobów radzenia sobie z problemami w wychowaniu dziecka i rozwijaniu umiejętności rodzicielskich.

Diagnoza pedagogiczna

Badanie dojrzałości szkolnej, diagnoza umiejętności czytania i pisania, badanie ryzyka dysleksji.

KONTAKT

ul. Żołnierska 14E/36, 10-561 Olsztyn
tel: +48 600 085 236
biuro.pracowniapp@gmail.com